Referendum Parkeren Amersfoort

Vindt u het nieuwe parkeerbeleid een goed idee voor de stad Amersfoort?

Bescherm Onze Stad en MKB:
Stem NEE tijdens het raadplegend referendum op 22 november!
Laat ons opkomen voor onze leefomgeving en lokale ondernemers. Het nieuwe beleid treft onze vrijheid en onze portemonnee.
Samen maken we het verschil. Stem NEE!

Argumenten waarom wij NEE stemmen:

  1. Het beleid spreekt over de inzet van middelen zoals betaald en vergunningparkeren om de openbare ruimte anders in te richten, maar het blijft onduidelijk hoe deze extra financiële middelen concreet worden benut en welke veranderingen er precies zullen plaatsvinden.
  2. Daarnaast ontbreekt informatie over de kosten van de eerste vergunning, de financiële impact op bezoekers van de stad of het winkelcentrum, en hoe maatwerk wordt geleverd aan mantelzorgers, hulpinstanties en andere ondernemers die afhankelijk zijn van een auto.
  3. Er wordt gesproken over parkeerhubs voor een tweede of derde auto, maar essentiële details zoals locatie, bereikbaarheid en veiligheidsmaatregelen ontbreken nog.
  4. Per wijk moet de inrichting van de openbare ruimte worden bekeken, maar er is nog geen plan hoe de input van de bewoners wordt meegenomen in de realisatie van deze plannen.
  5. Ondanks de ambitie van de wethouder om minder auto’s op straat te hebben, ontbreekt een concreet alternatief. Hoewel er wensen zijn voor beter openbaar vervoer, deelvervoer, parkeerhubs, enzovoort, ontbreekt een helder implementatieplan.
  6. De wethouder wil 10.000 extra huizen bouwen op bestaande grond met behoud van groene ruimtes in Amersfoort. Het blijft echter onduidelijk hoeveel ruimte uiteindelijk beschikbaar komt door dit beleid en of deze ruimte geschikt is voor woningbouw.

Kortom, het beleid zet eerst middelen in zonder duidelijkheid over de uitvoering, wat potentiële problemen creëert. Hierdoor worden de inwoners van Amersfoort onnodig zwaar getroffen, zowel financieel als qua tijdsbesteding.

Poster_Referendum_Amersfoort
"Bekijk het per wijk, geen standaard betaald parkeren!"

“Amersfoort groeit, er komen naar verwachting 10.000 woningen bij. Daarvoor is plek nodig. Om de stad groen, leefbaar en gezond te houden wil de gemeente anders omgaan met parkeren. De gemeente heeft als eerste stap uitgangspunten geformuleerd. Het is de bedoeling dat je op termijn, in stappen, in de hele stad alleen kunt parkeren op straat als je betaalt of een vergunning hebt. Er komen overstappunten voor auto’s, openbaar vervoer, fietsen enzovoorts (‘parkeerhubs’). Als dat gelukt is, kan de gemeente de vergunning per huishouden tot één auto in de directe omgeving beperken. Een volgende auto kan zo nodig op afstand geparkeerd worden. Bij nieuwbouwwijken dichtbij een station komt minder parkeerruimte op straat. De gemeente wil de uitwerking van het voorgestelde parkeerbeleid per wijk bespreken.”

 
Gemeente Amersfoort
"Ik ben tegen dit hele voorstel omdat er in mijn wijk niet gesleuteld hoeft te worden aan de openbare ruimte."

“Groene, leefbare gezonde stad

Amersfoort is nu een fijne stad om te wonen en te verblijven en we willen dat dat in de toekomst ook zo blijft. Daarom willen we onze stad leefbaarder maken en voorbereiden op het veranderende klimaat. Betere luchtkwaliteit en verkeersveiligheid, minder geluidshinder en meer groen. Tegelijkertijd zien we dat onze stad groeit: er zijn meer huizen, scholen, winkels en culturele of sportvoorzieningen nodig. Die bouwen we zoveel mogelijk binnen de grenzen van de bestaande stad, zodat het buitengebied groen kan blijven. Daarnaast hebben we te maken met klimaatverandering, met hevigere buien en hittestress tot gevolg, met de noodzaak van een energietransitie en met de noodzaak om binnenstedelijk te vergroenen. Deze opgaven vragen om een zorgvuldige inrichting en gebruik van de openbare ruimte. In de Omgevingsvisie is hiervoor de richting bepaald: een gezonde samenleving in een compacte inclusieve stad, die plek biedt aan iedereen waarbij voorzieningen nabij en toegankelijk zijn. Voor mobiliteit is het leidend principe de keuze voor duurzame en actieve mobiliteit zoals fietsen en lopen. Dat betekent dat we deze vormen van mobiliteit stimuleren. Met dit nieuwe parkeerbeleid willen we meer ruimte krijgen om woonstraten leefbaar en groen in te richten.”

Gemeente Amersfoort

"Los problemen op, maak ze niet zelf. Heel amersfoort betaald parkeren, terwijl er op veel plekken geen problemen zijn."

Deelomgevingsprogramma Parkeren: 

We starten nu met een richtinggevend document. Na vaststelling hiervan volgt de verdiepingsslag in samenhangende oplossingen, maatregelen en spelregels, maar ook in planning en financiën. In dit deel wordt duidelijk welke maatregelen, in welke wijk wanneer in zullen gaan. Deze uitwerking doen we ook in samenspraak met de stad. Stap voor stap, rekening houdend met specifieke doelgroepen, organisaties en bedrijven die afhankelijk zijn van goed vervoer. Samen vormen deze documenten straks het Deelomgevingsprogramma Parkeren. Het Deelomgevingsprogramma Parkeren is een afgeleide van de Omgevingsvisie en vormt samen met andere deelomgevingsprogramma’s (bijvoorbeeld op het gebied van fiets, OV en deelmobiliteit) straks het Omgevingsprogramma Mobiliteit. Het Deelomgevingsprogramma Parkeren staat dus niet op zichzelf en levert een bijdrage aan de ambities van Amersfoort zoals omschreven in de Omgevingsvisie.

Gemeente Amersfoort

"Ik ben niet tegen betaald parkeren in de binnenstad, maar wel bij mijzelf voor de deur (of de sportschool, de winkels etc)"

Dit is de koers

In het richtinggevende document kiezen we voor 4 uitgangspunten. We zetten sturend parkeerbeleid in als middel om ruimte te creëren voor onze ambities ten aanzien van een leefbare, gezonde, klimaatbestendige en groene stad en om de transitie naar meer lopen, fietsen, gebruik van OV en deelmobiliteit in te zetten. We willen in woonstraten meer ruimte voor groen creëren door parkeergelegenheid op afstand te organiseren. Hierdoor kunnen inwoners ervoor kiezen om hun tweede of derde auto op afstand te parkeren. Ook voor werknemers en (langparkerende) bezoekers van Amersfoort willen we parkeergelegenheid in centrale parkeervoorzieningen organiseren. Daarbij blijft het van belang dat bedrijven en voorzieningen in Amersfoort per auto bereikbaar blijven: parkeren in de nabijheid moet mogelijk blijven, maar zo min mogelijk in de openbare ruimte en waar mogelijk geclusterd. Bij nieuwbouw worden deze principes nog eens verder aangescherpt door de parkeernorm bij ontwikkellocaties met hoogwaardig OV te verlagen. Tegelijkertijd is niet elke inwoner even flexibel als het gaat om de keuze voor een vervoersmiddel. Of het nu gaat om fysieke afhankelijkheid van de auto, of een auto die voor werk onder handbereik moet zijn. En we willen als stad ook goed bereikbaar blijven. Daarom moet het mogelijk blijven om een auto te kunnen parkeren tegen een betaalbaar tarief.

Gemeente Amersfoort

"Het zou iedereen zijn eigen keuze moeten zijn of ze willen autorijden of niet. Dit is gewoon echt automobilistje pesten door alles betaald te willen maken. En daarmee benadeel je de automobilisten en de locale ondernemers"
Referendum Parkeren Amersfoort